СЪОБЩЕНИЕ

 

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     През учебната 2018/2019 година в ДГ “Детство мое“ гр. Аксаково ще бъде сформирана една „първа“ група. Нейният капацитет ще се запълни с децата, които в момента посещават яслената група на градината.

В тази връзка, Заявления за прием в „първа“ група ще се приемат в ДГ “Дружба“ гр. Аксаково от 02.04.2018г. до 31 .05. 2018г.

     От 02.04.2018г. до 31.05.2018г. в ДГ „Детство мое“ гр. Аксаково ще се приемат документи за яслена група, на деца родени през 2016г. за учебната 2018/2019 година.

     Подаването на документите става на третия етаж на детското заведение в кабинета на директора от 8,30 до 10,30 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление – по образец, предоставено от детското заведение.
  2. Копие от документите за самоличност на родителите/настойниците, или удостоверение за постоянен или настоящ адрес, на поне един от тях, на територията на населеното място в Община аксаково, попадащо в района на детската градина;
  3. Удостоверение /акт/ за раждане във вид на заверено за вярност копие от единия родител, като за справка при подаването се представя и оригиналът.
  4. Необходимите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.12 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аксаково.

 

 

Непълни документи не се приемат.