Първа група "Пчеличка"
 3-4 годишни деца

 

 

Учителки на групата: Здравка Христова –  старши учител
                                  Валентина Тодорова – старши учител   
                                  Галя Ангелова  - помощник-възпитател

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

РЕЖИМЕН МОМЕНТ ВРЕМЕ
Прием, дейност по избор 7,30ч.-8,15ч.
Утринно раздвижване - гимнастика 8,15ч.-8,30ч.
Подготовка за закуска и закуска 8,30ч.-9,00ч.
Обучаващи ситуации; игрово-познавателни ситуации;практически ситуации. Свободна самостоятелна индивидуална или групова дейност. 9.00ч.-11,30ч.
Подготовка и обяд 11,30ч.-12,30ч.
Подготовка и следобеден сън 12,30ч.-15,30ч.
Следобеден тоалет, раздвижване и закуска 15,30ч.-16,00ч.
Игрово-познавателни ситуации; практически ситуации, дейности по интереси; изпращане 16,00ч.-18,30ч.

 

 

 

Пчеличка1