Обучение

 

Възпитанието и обучението в детската градина се организира и провежда в съответствие с  Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и Програмата на проф. Елена Русинова за обучение и възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст. Образователната дейност се осъществява по програмни системи, одобрени от МОН, съобразно  възрастовите и индивидуални особености на децата.

 

Заниманията съгласно Държавните образователни изисквания са в следните направления:

Български език и литература

Природен свят

Социален свят

Математика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Конструктивно-техническа и битова дейност

Игрова култура

Музика