Обучение

 

Възпитанието и обучението в детската градина се организира и провежда в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и   Държавня образователен стандарт за предучилищно образование.  Образователната дейност се осъществява по програмна система, като част от стратегията за развитие на ДГ "Детство мое", приета с решение на педагогическия съвет. Във всяка възрастова група са създадени условия за придобиване на компетентности по всяко от следните образователни направления:

 

Български език и литература

Околен свят

Математика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Конструиране и технологии

Музика